Minor Future Design Playground
Wil jij de toekomst zelf vormgeven? Dan is de minor Future Design Playground dé minor voor jou. Samen met betrokken partners uit de samenleving ontwikkel je visies en oplossingen voor het jaar 2050. Onze eigen methode van Future Design maakt van jou een echte “toekomst-ontwerper”. Je leert de complexiteit van ‘wicked problems’ begrijpen en ontdekt de belangen van alle stakeholders. Je zet wereldwijde megatrends in om toekomstbeelden te creëren die de basis vormen voor de veranderingen van morgen.
Iedere student binnen FDP heeft een unieke achtergrond en perspectief. Ze komen uit alle studierichtingen en van over de hele wereld en vormen samen een bijzondere multidisciplinaire community. Met hen ontwerp je prototypes om je visie te testen en creëer je echte waarde voor mensen, voor gemeenschappen en voor de samenleving. Voor nu tot 2050.
Je kunt de komende twee jaar bijdragen aan de volgende thema’s:
  • Toekomst van E- Health / zorgverlening in onze regio ​
  • Toekomst van regionale en duurzame agricultuur
  • Toekomst van biodiversity in Friesland
  • Toekomst van brede welvaart in Friesland
'The future is not something we enter. The future is something we create.' - Leonard I. Sweet
Draag bij! Je bent van harte welkom.

De minor Future Design Playground is onderdeel van de Future Design Factory.

Minor Future Design Playground
Do you want to design the future yourself? Then the minor Future Design Playground is the minor for you. Together with involved partners from society you will develop visions and solutions for the year 2050. Our unique method of Future Design will turn you into a real "future designer". You will learn to understand the complexity of "wicked problems" and discover the interests of all stakeholders. You'll implement global megatrends to create visions of the future that form the basis for tomorrow's changes.
Every student within FDP has a unique background and perspective. Coming from all fields of study and from all over the world, they form an extraordinary multidisciplinary community. With them, you design prototypes to test your vision and create real value for people, for communities and for society. For now until 2050.
You will be able to contribute to the following themes over the next two years:
  • Future of E- Health / healthcare delivery in our region.
  • Future of regional and sustainable agriculture
  • Future of biodiversity in Friesland
  • Future of broad prosperity in Friesland
The future is not something we enter. The future is something we create. - Leonard I. Sweet
Please contribute! You are most welcome to.
The minor in Future Design Playground is part of the Future Design Factory.