Minorwijzer Ondernemen
Minor Ondernemen
Onderstaande stuk is de opzet van de minor ondernemen. Alle onderdelen die van belang zijn, zoals inhoud, lesmethoden en te maken producten voor het onderwijs, worden hieronder beschreven.


Visie/ missie
De minor ondernemen leidt studenten op tot ondernemer of ondernemende medewerker. Het onderwijs is competentie gericht, met de gedachte dat attitude minstens zo belangrijk is als kennis en kunde. Wij willen studenten zoveel mogelijk helpen hun eigen passies en talenten te ontdekken. Wanneer mensen bezig zijn met datgene wat ze leuk vinden, is er sprake van intrinsieke motivatie, waardoor het leerproces gestimuleerd wordt.
In een vraaggestuurde leeromgeving, worden studenten getraind, om hun eigen doelen te kunnen bepalen.

Het ondernemen-model van de minor.
Binnen de minor wordt gewerkt met een zelf ontwikkeld ondernemen model. Het is een cyclisch model welke bestaat uit vier verschillende fasen.


WOW - HOW – POW - NOW
De verschillende fasen van het ondernemen zijn samengevat in een conceptueel model van Jacco de Weerd. De verschillende fasen zijn: WOW, POW, HOW, en NOW. De cyclus wordt binnen de minor 3 keer doorlopen. Twee keer voor het ondernemingsplan 1 keer voor het MVO-project.
WOW
De creatieve fase. Deze fase is favoriet bij de Willie Wortels onder ons. Nieuwe en innovatieve ideeën zijn hierin belangrijk, Om een goed onderscheidende product of dienst te ontwikkelen worden verschillende creatieve technieken gebruikt. In deze fase zal de student op zoek gaan naar de eigen passie en talenten. Hieruit zal een idee voor een eigen onderneming naar voren moeten komen. De leerstijl voor deze fase is de ontwerper. De mindset die hier het beste bij past is hoop.

POW De verkennende fase. De fase voor de mensen die altijd op zoek zijn naar het gat in de markt. Tijdens deze fase zal gekeken worden op welke manier het idee een bedrijfsmatige vorm kan krijgen. Het idee zal getoetst worden aan de externe omgeving. Hiervoor wordt onderzoek gedaan, om vanuit de ondernemende sterktes en zwaktes marketingplannen te maken. Er wordt een strategie ontwikkeld om een succesvolle onderneming te creëren. Beslissers zullen zich in deze fase thuis voelen. Ambitie en open mindedness is de mindset die hier bij hoort.
HOW
De controlerende fase. Deze fase past het best bij mensen die alles onder controle willen hebben. In dit onderdeel worden de puntjes op de i gezet en wordt het ondernemingsplan geborgd. Uit deze fase komen een financieel plan, juridische onderbouwing en wordt er dieper ingegaan op de onderdelen van de WOW en de NOW fase. Denken is een leerstijl die uitermate geschikt is. Beheersing en perfectie is de mindset van deze fase.
NOW
De uitvoerende fase. De hardwerkende MKB-er die dag en nacht in touw is, om zijn bedrijf te runnen. Niet lullen, maar poetsen is hier het devies. Vanuit de ervaringen in de praktijk kan de onderneming verder groeien. De leerstijl doen past het beste bij deze fase. De mindset voor deze fase is pro activiteitProducten
De studenten zullen tijdens de minor 2 verschillende producten maken en 1 project uitvoeren.
POP
Het belangrijkste onderdelen van de producten die gedurende de minor aan het Portfolio toegevoegd wordt, is het Persoonlijke Ontwikkelings Plan (POP). Hier worden de eigen leerdoelen in vastgelegd en dit zal de basis vormen voor de inhoud van de minor en uiteindelijk de leidraad zijn voor het portfolio-assessment. De student bepaalt dus zelf wat de leerdoelen zijn en op welk niveau dit getoetst dient te worden. De formulering wordt SMART gedaan, waarbij de mentor mede bepaalt of de doelen zowel realistisch als ambitieus zijn. Groei is hierbij even belangrijk als het te behalen eindniveau. Samen met de mentor kijkt de student hoeveel EC’s met de gestelde doelen verdiend kunnen worden en aan welke competenties van de eigen opleiding deze te koppelen zijn.
Nadat bepaald is wat de doelen zijn, zal er een PAP gemaakt worden. Hierin wordt beschreven wat de activiteiten zijn, die de student helpen om de leerdoelen te behalen. Dit kunnen zowel leeractiviteiten als uitvoeringsactiviteiten zijn.
Als laatste wordt er een beschrijving gemaakt van de wijze waarop de student zijn competentie wil bewijzen. Dit gebeurt in ieder geval met het ondernemingsplan en een beschrijving en reflectie van het MVO-project. Daarnaast kan de student allerlei bewijsstukken aanleveren om de competentie aan te tonen.

Ondernemingsplan
Tijdens de minor wordt er gewerkt aan het opzetten van een eigen onderneming. Dit kan, vooralsnog, een fictieve onderneming zijn, maar gestreefd wordt om het daadwerkelijk uit te voeren. Indien het een fictief bedrijf betreft, zal er wel gewerkt worden aan een realistisch plan, wat op een later tijdstip alsnog uitgevoerd zou kunnen worden. Het ondernemingsplan zal geheel naar eigen inzicht worden gemaakt. Voorbeelden kunnen worden gebruikt, maar er zal een eigen visie worden ontwikkeld over wat het best past bij de ondernemer en de onderneming.
Passie voor de onderneming is van belang. Op zoek gaan naar de eigen talenten en intrinsieke motivatie is een substantieel deel van het plan.

MVO-project
Een belangrijk deel van het ondernemerschap is het uitvoeren van het plan. Omdat het niet voor alle studenten realistisch is te verwachten dat de onderneming daadwerkelijk gestart is tijdens de minor is er het MVO-project. Tijdens dit project zal de ondernemerscyclus worden doorlopen met de nadruk op de NOW fase. Het succesvol uitvoeren van een gemaakt plan in een weerbarstige buitenwereld is vaak moeilijker dan gedacht. De student zal op verschillende manieren het project tot een goed einde moeten brengen.

Het project voldoet aan de volgende criteria:
- Het project is maatschappelijk verantwoord. Hierbij moet het nut naar anderen worden onderbouwd.
- Het project omvat ongeveer 336 uren (15EC) incl. Voorbereiding uitvoering en nazorg.
- Er dient voldoende respons op de activiteit te komen. Dit kan in de vorm van bezoekers, kijkers, lezers. Ook dient er aandacht verkregen te worden bij relevante media.
- Sponsoring van het evenement wordt zelfstandig geregeld. Belangrijk hierbij is het aspect netwerken, verkooptechnieken en een financiële onderbouwing van het plan kunnen maken.
- De operationele uitvoering is geslaagd. De kritische succesfactoren van het project zijn behaald.
- Er moet daadwerkelijk iets substantieels gerealiseerd worden. Alleen het schrijven van een plan is niet voldoende. De uitdagende doelstellingen worden ondanks de weerbarstige werkelijkheid gerealiseerd.

Lesmethoden
Binnen de minor ondernemen worden meerdere methoden gebruikt om studenten te helpen op weg naar competentie. De verschillende methoden zullen hieronder nader worden uitgelegd
Colleges
Tijdens de oriënterende fase (de eerste zes weken) zullen de colleges aanbod gestuurd zijn. Men kan in 2 fasen instromen. Wanneer de student al een concreet bedrijfsidee heeft zal deze in de POW fase beginnen, om te kijken op welke manier hier een onderneming mee te starten is. Studenten die nog geen (uitgewerkt) idee hebben, beginnen in de WOW fase.
De colleges voor de WOW fase gaan over technieken voor creativiteit. In de HOW fase wordt een marketingstrategie bedacht die passend, winstgevend en haalbaar is. In de HOW fase wordt het financiële plan gemaakt en gekeken naar wet en regelgeving waar de ondernemer mee te maken zal krijgen.
Het tweede deel, de verdiepende fase, zal vraaggestuurd zijn. Studenten gaan tijdens de feedback week in gesprek met hun mentor. Tijdens deze gesprekken zal gekeken worden aan welke verdieping de student behoefte heeft. Deze behoeften zullen geïnventariseerd worden, waarnaar de onderwerpen voor de colleges van de tweede cyclus bekend zullen worden.
Gastcolleges
“Wat wij zelf niet aan kennis hebben, hebben wij aan kennissen.” Allerlei professionals uit het bedrijfsleven komen met interessante verhalen of lessen die de toekomstige ondernemer zullen inspireren of informeren. Ondernemers, banken, overheidsinstanties, financiers en vele anderen zullen de revue passeren.
Consults
In 1 op 1 gesprekken, met een vakdocent, kan vakinhoudelijke problematiek besproken worden. Tijdens deze consulten ontvangt de student privéles. De inhoud is volledig gericht op het onderwerp waar de student mee vast loopt of meer over zou willen weten. De student maakt zelf een afspraak wanneer hij behoefte heeft aan een nadere uitleg of op zoek is naar verbreding en verdieping.
Intervisie ondernemingsplan
De intervisie van het ondernemingsplan vindt plaats in een groep van ongeveer 8 studenten en 1 tutor. In de oriënterende periode zal er volgens de eerste drie stappen van de zevensprong van Moust gewerkt worden. Hierbij wordt de aanwezige kennis gedeeld. Op deze manier leren studenten van elkaar en zal er een gezamenlijk basisniveau ontstaan. Indeling van deze groep gebeurt op basis van leerstijl volgens Kolb, teamrollen van Belbin en de fase waarin gestart wordt.
In de verdiepende fase zullen studenten ingedeeld worden op basis van leerdoelen. Hierin zullen alle stappen van het PGO-systeem gevolgd worden, waarbij dus ook gezamenlijke leervragen worden opgesteld en behandeld.
De taak van tutor is gespreksleider. Hij behoeft niet inhoudelijk deskundig te zijn.
Intervisie project
In een wekelijkse bijeenkomst vergaderen de studenten over de voortgang van het project. De tutor dient als klankbord, motivator en criticus. De studenten zijn zelf verantwoordelijk voor het verloop van deze vergadering.
Mentorgesprekken
De mentorgesprekken zijn bedoeld, om het POP samen te stellen. De student kijkt samen met de mentor naar de persoonlijke leerdoelen. De mentor is de persoonlijke coach van de studenten. Hij stimuleert, motiveert inspireert de student, om het beste uit zichzelf te halen

Toetsing
Aan het einde van de minor vindt de summatieve toetsing van de behaalde competenties plaats. Dit wordt gedaan aan de hand van een portfolio-assessment.
Assessment
Het assessment is het moment waarop de student aan een tweetal docenten zijn competentie gaat aantonen. Alle producten worden verzameld in een portfolio en dienen als bewijsstukken. Let op: het ondernemingsplan is dus geen doel op zich. Tijdens het assessment kan de student dit als bewijs aanleveren, waarna hij mondeling zal toelichten waarom hij nu denkt competent te zijn. Waarin en op welk niveau de student competent dient te zijn, is zelf in het POP aangegeven. Ook het project wat uitgevoerd is kan bijdragen in de bewijsvoering.
De docenten zullen procesinhoudelijke vragen stellen of een verantwoording van gemaakte keuzes verder onderbouwd willen zien. Nadat de student in 30 minuten zijn competentie heeft aangetoond, zal na een kort overleg van de assessoren een feedback moment volgen waarbij de uitslag direct bekent gemaakt zal worden.


Randvoorwaarden
Community
De basis van de minor is de community. Studenten en docenten zijn hier onderdeel van. Binnen de community werk je samen aan je leerdoelen, waarbij getracht wordt impliciet leren te stimuleren. Samen sta je sterk en twee weten meer dan één is de gedachte die hier achter schuil gaat.

Ruimte
Bijna alle activiteiten vinden plaats in de communityruimte. Deze ruimte is een plek voor (gast)colleges, intervisie, vergadering, consulten en om elkaar te ontmoeten. Het is de bedoeling dat dit je huiskamer wordt voor het half jaar, dat je deelneemt aan de minor.

Google Calender
Alle gezamenlijke activiteiten vind je op de google calender. Deze is het eenvoudigst te bereiken via de Website www.minorondernemen.nl. Wanneer je aan de minor deelneemt kun je hier alle evenementen vinden die voor jou van belang zijn. Ook activiteiten van onze relaties zijn hierop terug te vinden.
Vanwege het flexibele karakter van de minor is het zaak de agenda regelmatig te controleren.

Dropbox
Om altijd de juiste documenten bij je te hebben, maakt de minor gebruik van Dropbox. Dtopbox is een programma en een webapplicatie wat bestanden synchroniseert. Op school en thuis wordt aan dezelfde bestanden gewerkt en een docent kan altijd meekijken in de nieuwste versie van een opdracht.
Alle belangrijke documenten en lesmateriaal is hier opgeplaatst, zodat studenten altijd beschikking hebben over de nieuwste versies.


Visueel overzicht van de minor Ondernemen.